2012/06/22

පෙරදිග කුසුම

ගිනි අව් කූටකයේ දෑවෙමින්
දහඩියෙන් තෙත් වූ ගතින්
සොයා ගියෙමි,
දුහුවිල්ලෙන් පීඩාබර දෑසින්
රිදුම් දෙන නෙතු පියන් අතරින්
දෑකගතිමි,
වෙව්ලුම් කමින් රිදුම් දෙන
ගොරහෑඩි දෑත එක් කර
නෙලා ගතිමි,
මා වෙනුවෙන් උපන්
           පෙරදිග කුසුම.